SuperFOIL je tepelněizolační technologie, která poskytuje vysoce účinnou tepelnou izolaci tím, že brání prostupu tepla mezerou při vedení, proudění a sálání. Pracuje zejména s faktem, že ve stavebních vzduchových mezerách je nejen ve fyzice, ale také v dnes platné normě, sálání zastoupeno od 90 do 95 procent. Je proto logické pracovat se sáláním a s termoreflexní izolací. Přibližme si pravidla této práce.

Jedním z reprezentantů tepelněizolačních fólií je izolace SuperFOIL. Byla vyvinuta v rámci programu NASA. Kosmos je vzduchoprázdné prostředí o teplotě –270 °C a pokud jste v kosmu a ve stínu Země, zmrznete na kost.

V pozemských podmínkách je to lepší, hřeje vás vzduch. Ale pozor, mnohem více vás hřeje sálavé teplo, které vyzařují zemské povrchy, včetně povrchů domů a dalších staveb. Zmíněný Kosmos sálá teplo s intenzitou jen 5,6 W/m2. „Zimní” zemské povrchy o teplotě 0 °C na nás sálají teplo s intenzitou 316 W/m2 a sluneční záření, které má na povrchu slunce intenzitu 63 MW/m2, má v pozemských podmínkách už jen 1000 W/m2. Přejděme ale k věci:

Vzduchové termoizolační mezery

Při realizaci tepelné izolace budov lze použít desky z tepelněizolačních materiálů (EPS, minerální vata ap.). Níže popíšeme řešení, kdy do prostoru určeného pro tepelnou izolaci umístíme místo běžné izolace termoreflexní fólie, oddělené vzduchový mezerami, termopěnou nebo vatou. Výsledkem je až dvojnásobný tepelný odpor.

Co říká norma

Norma ČSN EN ISO 6946 (Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtové metody) uvádí vlastnosti stavebních vzduchových mezer o různých tloušťkách, avšak bez rozlišení teplosměnných dějů (vedení, proudění, sálání), které se na těchto vlastnostech podílejí.

A protože sálavou složku prostupu tepla lze stanovit přesně podle Stefanova – Boltzmannova zákona, v redakci jsme tak učinili. Výsledek může překvapit: podíl sálavého prostupu tepla je u normových vzduchových stavebních mezer o tloušťce od 5 mm do 300 mm od 91 % do 99,7 %. Sálání je zkrátka suverénně dominantní a tato dominance roste rychle s tloušťkou vzduchové mezery.

Termoreflexní izolace

Jde o jednoduché nebo vícevrstvé sestavy reflexních povrchů na tenkých fóliových nosičích, vzájemně oddělených distančními vzduchopěnovými vrstvami o tloušťce několika milimetrů. Když se podaří realizovat reflexní povrchy s vysokou reflexí (až 98 %) a pěnové mezivrstvy s tepelnou vodivostí na úrovni vzduchu (λ = 0,025 W/(mK)), realizuje se tepelná izolace na nejlepší možné úrovni.

V minulosti byly u těchto izolací publikovány hodnoty λ = 0,006 W/(mK) i nižší, ty se ale nepodařilo nezávisle a opakovaně prokázat. To souvisí i s tím, že se termoreflexní izolace realizují jako souvrství tenkých pěnových vrstev ohraničených reflexní plochou, kde už z podstaty věci je vedení tepla hlavní teplosměnný děj.

SuperFOIL je přesto výjimečný. Vyrábí se ze 40% recyklovaného materiálu a po své životnosti nejméně 50 let je znovu recyklovatelný. Výrobky řady SuperFOIL jsou certifikovány v souladu se stavebními předpisy o izolacích, mají také certifikát kvality ISO 9001:2015.

Izolace SuperFOIL

Tepelně-reflexní izolace SuperFOIL jsou v oblasti tepelné ochrany budov nejmodernějším a nejúčinnějším řešením, které chrání domy jakékoliv velikosti a určení před zimními ztrátami tepla a letním přehříváním od horkého vzduchu, a ještě víc od sluncem rozpálené střechy a fasády. Izolace SuperFOIL byla vyvinuta v rámci kosmického programu NASA. Je vyrobena z několika vrstev tepelně izolační pěny, vatové vrstvy a reflexní fólie, která brání volnému prostupu tepelného záření, které je nejsilnějším teplosměnným médiem nejen na naší planetě, ale v celém Vesmíru. SuperFOIL je tenká, lehká flexibilní izolace, která se snadno a rychle instaluje. Materiál SuperFOIL byl testován v mezinárodně akreditovaných laboratořích ILAC v souladu se stavebními předpisy a obdržel Certifikát kvality ISO 9001:2015.

Základy navrhování izolace SuperFOIL

Při realizaci musíme pamatovat na to, že SuperFOIL je aplikován v tepelně izolačním souvrství, což je konstrukce sama o sobě. Přístup, bohužel nijak vzácný, že tepelná izolace je jen vycpávka volného prostoru mezi krokvemi, je třeba odmítnout.

Pro reflexní izolace je typické, že pracují v prostoru a s prostorem stavební mezery určené pro tepelnou izolaci.

Jednoduchý příklad: ohraničíme-li vzduchovou mezeru o tloušťce 10 cm reflexními okraji, součinitel tepelné vodivosti mezery bude 0,05 W/(mK) a sálání se bude na celkovém prostupu tepla podílet 51 %. Když budou naopak oba okraje mezery sálavé, součinitel tepelné vodivosti mezery vzroste desetinásobně na 0,52 W/(mK) a sálání se bude na celkovém prostupu tepla podílet 95 %.

Obecně platí, že podíl sálání na celkovém prostupu tepla ve vzduchové mezeře úměrně roste s tloušťkou mezery a s klesající emisivitou okrajů. A naopak. Lze to říci i tak, že termoreflexní izolační souvrství, jehož reprezentantem je i izolace SuperFOIL pracuje se vzduchovou mezerou s mimořádnou účinností.

Použití termoreflexní izolace SuperFOIL

Až dosud jsme se zabývali hlavně střešní aplikací SuperFOILu, nic však nebrání jeho použití i při řešení termoizolační fasády a podlahy domu – při dodržení všech uvedených pravidel. SuperFOIL však nemá dostatečnou tuhost jako třeba pěnové izolace, takže návrh by mu měl dát prostor! Systémovou složkou této izolace je vzduch, který by jejím úplným stlačením unikl, což by mohlo zhoršit tepelněizolační vlastnosti mezery.

SuperFOIL – materiálová základna

SuperFOIL je v České republice nabízena v různých variantách určených pro tepelnou izolaci střechy, fasády a podlahy. Nejvíce poptávané jsou parotěsné izolace SF6, SF19, SF19+, SF40 a SF60, které v kombinaci s paropropustnou izolací řady SFBB tvoří kvalitní tepelnou ochranu střechy a zároveň ochranu proti UV záření. Podlahová izolace SuperFoil řady SFFR má navíc i protipožární vlastnosti.

Závěr

SuperFOIL představuje na českém trhu špičkový materiál, se kterým při správné aplikaci snadno dosáhne hodnoty součinitele prostupu tepla až U = 0,1 W/(m2K) a zároveň součinitele tepelné vodivosti λ = 0,025 W/(mK) pro celé tepelněizolační souvrství. To při tloušťce tepelně izolační mezery 20 cm nabízí tepelný odpor 8 m2K/W. Dodejme, že tepelnou izolaci v tomto případě nevytváří jen samotný pás, ale i dobře definovaná vzduchová mezera, v níž je pás umístěn, a jejíž tloušťku D musíme dosadit do vzorce R = D/λ.