Pořízení tepelného čerpadla je ve srovnání s koupí jiných topných zařízení poměrně nákladná záležitost. Proto je cílem každého provozovatele dosáhnout jeho maximální možné životnosti a pokud možno co nejúspornějšího provozu. Aby vám čerpadlo sloužilo bez problémů dlouhá léta, je zapotřebí řídit se vždy doporučeními výrobce – ať už se vztahují k samotné instalaci, nebo pravidelným servisním kontrolám. Na co se ale při údržbě tepelného čerpadla obecně zaměřit?

Při provozu tepelného čerpadla je zapotřebí věnovat pozornost především jeho třem hlavním částem: výparníku, který získává teplo ze vzduchu, vody nebo země (v závislosti na typu čerpadla), kondenzátoru, jenž toto teplo předává vytápěnému objektu (nejčastěji pomocí topné vody nebo teplého vzduchu), a kompresoru, který přenos energie zprostředkovává. Je třeba mít na paměti, že právě kompresor je jakýmsi srdcem tepelného čerpadla a na jeho životnosti závisí životnost celého zařízení.

Kompresor

Aby kompresor sloužil co nejdéle, je potřeba zamezit jeho nadměrnému opotřebení, tedy zajistit, aby nespínal příliš často. Toho lze dosáhnout optimalizací výkonu tepelného čerpadla, který by měl odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu. Snížit počet sepnutí kompresoru lze také správným nastavením regulátoru a způsobem zapojení do otopné soustavy, například pomocí akumulace. K vyššímu zatížení kompresoru dochází také ve chvíli, kdy má jeho uživatel nároky na vyšší výstupní, případně prostorovou teplotu.

Výparník

Jste-li provozovatelem tepelného čerpadla vzduch/něco, měli byste před začátkem topné sezony (tedy alespoň jednou ročně) zkontrolovat čistotu lamel výparníku, které mohou být zaneseny listím, prachem či jinými nečistotami. Ty brání volnému proudění vzduchu, snižují jeho objem a následně i střední teplotu výparníku, čímž dochází k větší zátěži kompresoru a k méně efektivnímu a méně úspornému provozu. Navíc pak tepelné čerpadlo může být o něco hlučnější. K čištění lamel se doporučuje používat speciální kartáč (případně je profouknout kompresorem) a postupovat přitom nanejvýš šetrně, neboť lamely jsou velmi náchylné k deformaci. Pokud při kontrole zjistíte, že se na výparníku trvale a dlouhodobě tvoří ledová námraza, řešte tuto skutečnost s výrobcem či dodavatelem čerpadla.

Čistění filtrů

Stejně tak je zapotřebí jednou ročně zkontrolovat stav vodních filtrů (případně odkalovače s magnetem), na nichž se usazují nečistoty přítomné ve vodě v topné soustavě. Pokud nedochází k jejich pravidelnému čistění, zvyšuje se tlaková ztráta v potrubí, klesá průtok vody v soustavě a zvyšuje se teplotní rozdíl mezi vodou, jež vstupuje do soustavy, a vodou, která z ní vychází. Čím je tento rozdíl teplot vyšší, tím je provoz méně efektivní, nákladnější a kompresor je více zatěžován. Filtry bývají umístěny jak na straně zdrojové, tak na straně topné vody.

Čištění výměníku

Ploché deskové výměníky se zpravidla nedají rozebrat. Pokud se nacházejí v topné soustavě s tvrdou vodou či v systému s ocelovými trubkami a otevřenou expanzní nádrží, mohou být z vnitřní strany obaleny vrstvou usazenin. K jejímu odstranění se používají pouze chemikálie doporučené přímo výrobcem (a také speciální postupy), takže je vhodné svěřit tuto činnost do rukou odborníka.

Co dalšího by měl provozovatel čerpadla kontrolovat?

Při pravidelných kontrolách byste se měli zaměřit na hlášení na displeji a na poruchové kontrolky. Dále je třeba prověřit tlak v topném systému, topný systém pravidelně odvzdušňovat (zejména pokud radiátory v nejvyšším patře vašeho domu dostatečně nehřejí) a kontrolovat, zda ze systému neuniká topná voda. Pokud okolo tepelného čerpadla zpozorujete kaluže nebo rezavé skvrny na tepelné izolaci potrubí, nahlaste tuto závadu dodavateli zařízení.

Pravidelné servisní prohlídky

Vedle pravidelných kontrol, které provádí uživatel, je v rámci běžných nebo rozšířených záruk potřeba pozvat si domů jednou ročně odborníka, jenž provede preventivní servisní prohlídku tepelného čerpadla. Při ní se totiž může odhalit problém, který zbytečně zvyšuje provozní náklady, případně porucha, jež by v budoucnu mohla vyústit například ve výměnu dílů. Také je vhodné vést si záznamy o spotřebě energie, případně o jejím nárůstu (roční spotřeba, provozní hodiny a další), protože právě díky nim může servisní pracovník zjistit chybu, na niž by se jinak nepřišlo (zanášení výměníků, malé úniky chladiva apod.).

Kontroly stanovené zákonem

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) má provozovatel tepelného čerpadla povinnost provádět pravidelné kontroly chladicího okruhu. Toto platí pro čerpadla obsahující více než tři kilogramy chladiva. Výjimku představují tepelná čerpadla s hermeticky uzavíratelným okruhem, která jsou chladivem naplněna už od výrobce a která nesou označení „hermetically sealed system“. Tato čerpadla musejí podstupovat povinné prohlídky, jen pokud obsahují více než šest kilogramů chladiva. Četnost prohlídek se stanovuje nejen na základě množství chladiva v zařízení, ale také v závislosti na jeho typu (zda obsahuje fluor, či chlor) – viz novelizovaný zákon č. 89/2017, případně nařízení EU č. 517/2014. Informaci o povinnosti kontrol a případný úvodní zápis by měla zajistit montážní firma nebo výrobce tepelného čerpadla.

Životnost tepelného čerpadla

Nejdelší životnost mají tepelná čerpadla země/voda, a to více než 20 let. U běžnějších tepelných čerpadel, která fungují na principu vzduch/voda, může být životnost kratší až o třetinu, neboť jsou zpravidla v létě výkonnější a jejich kompresor musí častěji spínat. Výrobci většinou nabízejí poměrně dlouhou záruku (až 7 let), ta však bývá podmíněna doložením dokladů o provedených kontrolách. I z tohoto důvodu je tedy dobré pravidelné prohlídky tepelného čerpadla nepodceňovat.