Jen během loňské topné sezony, od října 2019 do března 2020, došlo k 950 požárům způsobeným v souvislosti s komíny. Nejvíce jich vzniklo vznícením nevyčištěných sazí, dalšími příčinami byly například nevhodná konstrukce komína, zazděný trám a mizerně provedené spáry. Údržba komínů je přitom upravena legislativně. Kolikrát ročně si tedy do domu pozvat kominíka a lze čištění komína provádět svépomocí?

Komín musí být z bezpečnostního hlediska naprosto v pořádku. Kontrolu a čištění spalinových cest je povinné provádět nejméně jedenkrát za rok, revizi jen v určitých případech. Komín si od 1. ledna 2011 můžete čistit i sami. Revize a náročnější úkony spojené s čištěním komínů už však náleží odborníkům. Při nedodržení termínů kontrol hrozí vlastníkům nemovitostí pokuta až 10 tisíc korun, právnickým osobám až 100 tisíc korun. A pozor – stejné povinnosti, jaké platí pro komíny rodinných domů, jsou platné i pro rekreační objekty.

Revize a kontrola není totéž

Mysleli jste si, že kontrola a revize je jedno a totéž? Omyl! Kontrola a čištění komínů se provádí pravidelně, zatímco revize jen v určitých případech. Revize komínů je povinná před připojením nového spotřebiče, dále pokud komín nebyl dlouho používán, po nové výstavbě či rekonstrukci domu nebo po vyhoření komína. Dalšími důvody k revizi je změna druhu paliva nebo vznik trhlin ve spalinové cestě. Jak tedy z výčtu situací vyplývá, revize je v podstatě jednorázovou záležitostí.

Pravidelnou kontrolou a čištěním komína předejdete riziku vzniku požáru, ale i otravy oxidem
uhelnatým. Zdroj: Photosampler

Pravidelnou kontrolou a čištěním komína předejdete riziku vzniku požáru, ale i otravy oxidem uhelnatým. Zdroj: Photosampler

Co se týče kontrol, ty je nutné provádět jednou ročně. Lze je udělat kdykoli během roku, avšak doporučují se letní měsíce, kdy se netopí. Na základě kontroly odborník zjistí, zda váš komín odpovídá bezpečnostním předpisům, a prověří jeho technický stav. Současně ověří, zda jsou všechny spaliny z komína řádně odváděny a jestli se poblíž spalinové cesty nenacházejí hořlavé materiály.

Po provedené kontrole je nutné nechat si vypracovat zprávu o kontrole, která musí být uložena u provozovatele či majitele nemovitosti. Pokud během kontroly odborník zjistí závažné nedostatky, je nutné informovat stavební úřad nebo orgán státního požárního dozoru, který vám může zakázat topení v nemovitosti až do doby, než se podaří zjištěné nedostatky odstranit. Kontroly je možné vynechat pouze v případech, kdy je spotřebič odvětráván fasádou, anebo u nepoužívaných komínů, jež musejí být vhodně označeny.

Bez kominíka se neobejdete

Revizi ani kontrolu komínů nelze udělat svépomocí. Revizi může provádět jen odborně způsobilá osoba, tedy revizní technik komínů, revizní technik spalinových cest, specialista bezpečnosti práce, případně revizní technik komínových systémů. Čištění a kontrola komína závisí především na tom, zda topíte celoročně, nebo jen v zimní sezoně. Záleží i na používaném palivu a výkonu kotle.

V přehledné tabulce najdete, jaký interval kontrol platí pro vaše topné zařízení. Čištění komína zahrnuje odstranění pevných látek, nečistot a usazenin ze spalinové cesty a výběr pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud toho jsou schopni, aby si čištění prováděli sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem. Čištění komína by mělo probíhat ideálně třikrát ročně u celoročně provozovaných kotlů na tuhá paliva a dvakrát ročně při vytápění sezonním, tedy před sezonou a po ní.

Pokud využíváte zdroj tepla s výkonem do 50 kW, můžete si komín a kouřovody čistit sami. V takovém případě je nutné vést si provozní
deník s termíny o provedeném čištění. Zdroj: ingae

Pokud využíváte zdroj tepla s výkonem do 50 kW, můžete si komín a kouřovody čistit sami. V takovém případě je nutné vést si provozní deník s termíny o provedeném čištění. Zdroj: ingae

Ověřte si, že si domů zvete odborníka

Potřebujete provést revizi spalinové cesty? Dejte si pozor na podvodníky, kteří by napáchali více škody než užitku. Pomocníkem vám může být speciální aplikace HZS ČR, která přispívá k ověřování revizních techniků spalinových cest.

Co se může stát při zanedbání kontrol a revizí?

Pokud nenecháte svůj komín zkontrolovat (případně zrevidovat), nemusí se pochopitelně nic stát. Jestliže však nastane havárie na nezkontrolovaném zařízení, přijde vás taková událost hodně draho. Vedle pokuty riskujete i to, že pojišťovna neuhradí případnou vzniklou škodu. Ucpaný komín může navíc způsobit otravu oxidem uhelnatým.

Co dělat, když začne v komíně hořet?

Pokud dojde k požáru v komíně, okamžitě odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 112 nebo 150. Požár v komíně v žádném případě nehaste vodou. Do příjezdu hasičů lze plameny krotit vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Vedle toho je dobré mít doma po ruce vhodný hasicí přístroj pro případ, že by v interiéru začalo od komína něco hořet.

Jak je to u kotlů, krbu a kamen?

Nejen komín, ale i kotel včetně plynového je třeba pravidelně čistit. U kotlů, krbů a kamen na pevná či kapalná paliva se doporučuje při celoročním užívání čistit spalinové cesty alespoň dvakrát do roka. Pokud máte kotel na tuhá paliva a biomasu, můžete jej vyčistit i svépomocí. Jeho seřízení a jakékoli závady je ale poté nutné nechat opět na odborníkovi. Stejně tak je tomu u plynového kotle, včetně kondenzačního. I ten vyžaduje výhradně odborný servis.